Nationaal MSfonds

Onze cookies en privacy statement

cookies
Privacy

Cookies

Het Nationaal MS Fonds maakt opdezewebsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje datmet pagina's van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd endoor uw browser opuw harde schrijf van uw computer of device wordt opgeslagen.De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onzeservers worden gestuurd. De cookies die opdeze website gebruikt worden zijnonderverdeeld in functionele, analytische en marketing cookies. De functie enwerking van deze verschillende categorieën cookies wordt in dit CookieStatement beschreven. Samengevat maakt Nationaal MS Fonds opdeze websitegebruik van onderstaande categorieën cookies:

Social Media Cookies en Pixels

Opde website zijn buttons opgenomenom webpagina's te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) opsocialenetwerken als Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, en WhatsApp. Voor het tonenvan video's opde website wordt gemaakt van YouTube en/of .Deze buttons en video werken door middel vanstukjes code welke ook cookies plaatsen. Nationaal MS Fonds heeft daar geeninvloed op. Leest u de privacyverklaring van deze sociale netwerken en video players (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen watzij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken en hoe ude cookies van deze partijen kunt uitschakelen.

Sessie Cookies

Met behulpvan een sessie cookie kanhet Nationaal MS Fonds bekijken welke onderdelen van de website u met ditbezoek hebt bekeken. Het Nationaal MS Fonds kan haar diensten daardoor zoveelmogelijk aanpassen ophet surfgedrag van webbezoekers. Deze cookies wordenautomatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via deze website wordt een cookiegeplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de“Analytics”-dienst. Het Nationaal MS Fonds gebruikt deze dienst om bij tehouden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoewettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Googleverwerken. Het Nationaal MS Fonds heeft hier geen invloed op. Het Nationaal MSFonds heeft Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruikenvoor andere . De informatie die Googleverzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijkniet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Googleopgeslagen opservers in de Verenigde Staten. Google is onderdeel van hetEU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Framework enhoudt zich aan de Privacy van het U.S. of Commerce. Dit houdt ondermeer in dat Google integer met (persoons)gegevens omgaat en dat er sprake isvan een passend en adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van(persoons)gegevens.

Personaliseren van advertenties

Het Nationaal MS Fonds maakt voorhaar websites gebruik van . We gebruiken dezetechniek om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Zo is hetmogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond incampagnes of producten van het Nationaal MS Fonds opandere websites relevanteadvertenties aan te bieden. Het Nationaal MS Fonds is ervan overtuigd dat hetweergeven van gepersonaliseerde advertenties voor u interessanter is danadvertenties die voor u niet relevant zijn. Het weergeven van deze advertentiesoppagina's van partners gebeurt met behulpvan cookies en een analyse vaneerder gebruiksgedrag.

Inzage

U heeft het recht opinzage in encorrectie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar makentegen het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u een verzoek tot'vergetelheid' doen of vragen om uw gegevens in vorm aan u aan te leveren zodat u ze kunt overdragen aan een derde partij. Zievoor meer informatie voor uw rechten met betrekking tot de verwerking van uwpersoonsgegevens ons. Om misbruik te voorkomen kunnenwij u daarbij om identificatie vragen, de persoonsgegevens die wij naaraanleiding van het verzoek tot identificatie ontvangen, worden verwerkt inovereenstemming met de bepalingen van de AVG en ons Privacy Statement. Wanneerhet gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopievan de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in deinstellingen van uw browser. Verzoeken kunt u richten aan [email protected].

In- & uitschakelen van cookies opdeze website

U kunt zelf eenvoudig het toestaanvan cookies opdeze website of uitschakelen via dezgn. 'cookiebar' onderaan de website. Heeft u dit al gedaan en wilt u uw cookieinstellingen wijzigen? Klik dan opde button onderaan deze pagina om uwcookie-instellingen voor deze website te wijzigen.

a